Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - GV: Trần Duy Thanh

Huy Magic đã tạo 20:00 17-01-2019 Hoạt động 09:28 07-02-2019 2.954 lượt xem 6 bình luận

Nội dung bài viết

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật - GV: Trần Duy Thanh

Bạn sẽ học được gì

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu

 • Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...

 • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

 • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

 • Có thể ứng dụng viết Blockchain

 • Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Giới thiệu khóa học

 • Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...

 • Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

 • Hàm và đệ qui

 • Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

 • Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

 • Danh sách liên kết: Đơn, đôi

 • Stack và Queue

 • Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

 • Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

 Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị

Phần 2: Giải thuật đệ qui

 Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động

 Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính)

 Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi)

 Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân)

 Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến)

 Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng)

 Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ)

 Bài 11: Bài tập rèn luyện - Chuyển cơ số 10->2

 Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tổ hợp

 Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tháp hà nội

 Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

 Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng

 Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở

 Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc

 Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở

 Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc

 Bài 20: Bài tập rèn luyện - Tìm tuyến tính Mảng cơ sở

 Bài 21: Bài tập rèn luyện - Tìm nhị phân Mảng cơ sở

 Bài 22: Bài tập rèn luyện - Tìm kiếm Mảng cấu trúc

 Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

 Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng

 Bài 25: Bubble Sort - Lý thuyết

 Bài 26: Bubble Sort - Triển khai

 Bài 27: Bubble Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 28: Selection Sort - Lý thuyết

 Bài 29: Selection Sort - Triển khai

 Bài 30: Selection Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 31: Insertion Sort - Lý thuyết

 Bài 32: Insertion Sort - Triển khai

 Bài 33: Insertion Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 34: Interchange Sort - Lý thuyết

 Bài 35: Interchange Sort - Triển khai

 Bài 36: Interchange Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 37: Quick Sort - Lý thuyết

 Bài 38: Quick Sort - Triển khai

 Bài 39: Quick Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 40: Merge Sort - Lý thuyết

 Bài 41: Merge Sort - Triển khai

 Bài 42: Merge Sort - Chạy tay từng bước

 Bài 43: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cơ sở

 Bài 44: Bài tập rèn luyện - Sắp xếp mảng cấu trúc

 Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

 Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết

 Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

 Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn

 Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 56: Hủy danh sách

 Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

 Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn

 Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn

 Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

 Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

 Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

 Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn

 Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn

 Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn

 Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở

 Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc

 Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện

Download Khóa Học

Link Download: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
KKen399 đã bình luận 10:38 20-12-2020

link hỏng r ạ

 

nongson098 đã bình luận 10:40 07-12-2020

link hỏng rồi ạ

Nguyễn Xuân Thành đã bình luận 15:23 07-10-2020

Anh cập nhật lại  link với ạ.

nguyen mai chi đã bình luận 14:55 10-08-2020

link hỏng mất rồi

 

bloom.dp đã bình luận 22:18 21-07-2020

link die mất r..chủ post update link được không ạ