Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

3
Beginner Level

Đề thi thử nhập môn lập trình


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

            KHOA: CNTT  

            

 

ĐỀ THI THỬ CUỐI KỲ

Môn thi: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Lớp: DHTH K13

Ngày thi:

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

 

 

 

 

 

       Họ và tên thí sinh ………………….…………………; MSSV: ………………

Câu 1: (3điểm) – LO3

a) Ngân hàng ABC có lãi suất cố định X%/tháng (bạn đem gửi Y VND, sau 1 tháng số tiền bạn thu được Y + Y*X/100 VND).

i) Đem Y VND gửi vào ngân hàng ABC trong N tháng, cần xác định số tiền thu được? Anh/chị hãy viết nguyên mẫu hàm thực hiện tính tiền thu về trong trường hợp này:

<Kiểu giá trị trả về> money (danh sách tham số);

......... ......................................................................................................................................................

ii) Đem Y VND gửi vào ngân hàng ABC, hỏi cần gửi tối thiểu bao nhiêu tháng để thu được số tiền Z VND? Anh/chị hãy viết nguyên mẫu hàm thực hiện xác định số tháng tối thiểu:

<Kiểu giá trị trả về> month(danh sách tham số);

......... ......................................................................................................................................................

b) Mảng A lưu các số nguyên dương, chứa tối đa MAX phần tử.

i) Để tính trung bình cộng (avergate) của các phần tử có giá trị dương trong dãy A, cần tính tổng (sum) của các phần tử có giá trị dương và đếm (count) số phần tử dương trong A. Khi đó avergate = sum/count nếu count khác 0 hoặc average được gán bằng 0 trong trường hợp dãy A không tồn tại phần tử dương.

Yêu cầu: Anh/Chị hãy viết khai báo nguyên mẫu hàm (bao gồm tên hàm, tham số vào/ra và kiểu dữ liệu của chúng) để thực chức năng tính Trung bình cộng được mô tả ở trên. (Ghi chú: Không yêu cầu viết thân hàm)

................................................................................................................................................................

ii) Giả sử đã có hàm int sokydi(int k) trả về 1 nếu k là số kỳ dị và trả về 0 nếu k không phải số kỳ dị. Anh/chị hãy định nghĩa hàm TrungBinhKyDi() trả về trung bình cộng các số kỳ dị có trong mảng A. (Ghi chú: Yêu cầu viết thân hàm)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Câu 2: (4.0  điểm) – LO4

a) Dưới đây là thuật toán đếm số chữ số của một số nguyên dương nhập từ bàn phím:

Bước 1: Nhập vào một số nguyên dương N.

Bước 2: Trong khi N>0 thực hiện 2 công việc sau:

1) Tăng biến đếm_số_chữ_số lên 1.

2) Bỏ bớt chữ số hàng đơn vị của N (N = N/10)

Bước 3: Thông báo kết quả: Số_chữ_số của N

Ví dụ:

·        N = 1234 có số chữ số là 4

·        N = 2222 có số chữ số là 4

·         N= 9 có số chữ số là 1

Yêu cầu: Anh/chị Dựa vào thuật toán trên viết chương trình nhập vào số nguyên dương N (N>0) và  thông báo lên màn hình số chữ số của N

 

b) Thuật toán tìm ước số chung lớn nhất (viết tắt ƯCLN) của 2 số nguyên dương (positive integer) a và b được trình bày như sau:

positive integer  UCLN (a, b: positive integers)

            {          x =  a;

                        y = b;

                        while (y ¹ 0)

                        {          r = x % y;

                                    x = y;

                                    y = r;

                        }

UCLN (a,b) là x;

}

Dựa vào thuật toán cho ở trên, Anh/Chị hãy định nghĩa hàm int UCLN(int a, int b) trả về ước số chung lớn nhất của a và b. Và viết chương trình nhập từ bàn phím 2 số nguyên dương a và b (a≥b) và hiển thị lên màn hình ước số chung lớn nhất của chúng.

 

Câu 3: (3.0  điểm) – LO4

Điểm thi cuối kỳ học phần NHẬP MÔN LẬP TRÌNH của sinh viên các lớp K13 được lưu vào mảng số thực A có tối đa 100 phần tử. Anh/chị được yêu cầu viết chương trình thực hiện tuần tự các công việc sau:

a)  Nhập dữ liệu điểm thi hợp lệ (0≤điểm≤10) của n (0≤n≤100) sinh viên trong 1 lớp.

b)  Sinh viên đạt yêu cầu nếu có điểm thi ≥ 5.5 và không đạt trong trường hợp ngược lại. Đếm và hiển thị lên màn hình số lượng sinh viên không đạt.

c)  In ra màn hình bảng thống kê theo mẫu sau:

Diem              Soluong

A                     10

B                     18

C                     30

D                     17

F                     5

Biết rằng:

Điểm A nếu: 8.0≤ điểm thi ≤10

Điểm B nếu: 7.0≤ điểm thi <8.0

Điểm C nếu: 5.5≤ điểm thi <7.0

Điểm D nếu: 4.0≤ điểm thi <5.5

Điểm F nếu: 0≤ điểm thi <4.0

------------------------- Hết -------------------------

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education