Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
All Level

Desktop App with MS Visual C++ 6.0 MCSD Training Kit


Cuốn sách này đề cập đến các mục tiêu của Kỳ thi 70-016 dành cho nhà phát triển giải pháp được chứng nhận của Microsoft (MCSD), "Thiết kế và Triển khai ứng dụng máy tính để bàn với Microsoft Visual C ++ 6.0".

Cuốn sách này cung cấp nội dung hỗ trợ các kỹ năng được đo bằng kỳ thi 70-016. Hãy xem lại các câu hỏi ở cuối mỗi chương để kiểm tra kiến thức của bạn về tài liệu của chương và giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi.

Nội dung sách bao gồm

 1. Chapter 1: Preparing for Application Development
 2. Chapter 2: Visual C++ Development Environment
 3. Chapter 3: Building Applications with the Microsoft Foundation Classes
 4. Chapter 4: Creating the User Interface
 5. Chapter 5: Implementing Application Behaviors
 6. Chapter 6: Persistent Data
 7. Chapter 7: Adding Database Support
 8. Chapter 8: Introducing the Component Object Model
 9. Chapter 9: Creating COM Components
 10. Chapter 10: COM Clients
 11. Chapter 11: Creating ActiveX Controls
 12. Chapter 12: Internet Programming
 13. Chapter 13: Error Handling, Debugging, and Testing
 14. Chapter 14: Deploying Desktop Applications
 15. Appendix -- Review Questions and Answers
 16. Glossary

Link Download: Desktop App with MS Visual C++ 6.0 MCSD Training Kit

NHẬN XÉT • 1
nguyenthotnotcantho đã bình luận 2018-05-26 16:51:24

thank bạn

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education