Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
Expert Level

Ebook Hành vi tổ chức


Sách "Hành vi tổ chức" do Th.S TẠ THỊ HỒNG HẠNH Biên soạn.

Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên sẽ  nắm được những vấn đề sau:

- Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc và biến độc lập.

- Biết được các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và động cơ đã ảnh hưởng như thế nào đến các hành vi trong tổ chức.

- Giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm như mô hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm.

-  Nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm.

Link Download: Hành vi tổ chức

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education