Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

1
Beginner Level

Giáo trình Hành vi tổ chức ĐH Kinh tế Quốc Dân


Giới thiệu:

Môn học Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Môn học Hành vi tổ chức được đưa vào giảng dạy đại học và sau đại học về quản trị kinh doanh ở nhiều trường đại học nước ngoài từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, Hành vi tổ chức là môn học mới được đưa vào giảng dạy đầu tiên trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với sự tham gia giảng dạy chảu các chuyên gia nước ngoài.


Tài liệu bao gồm các chương:

Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức

 • Hành vi tổ chức và vai trò của hành vi tổ chức.
 • Chức năng của hành vi tổ chức.
 • Quan hệ giữa hành vi tổ chức với các môn khoa học khác.
 • Hành vi tổ chức với những thách thức và cơ hội của tổ chức.
 • Đối tượng, nhiệm vụ và nội dung môn học hành vi tổ chức.

Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân

 • Thái độ.
 • Tính cách.
 • Nhận thức.
 • Học hỏi.

Chương 3: Ra quyết định cá nhân

 • Quá trình ra quyết định hợp lý.
 • Ra quyết định cá nhân trên thực tế.
 • Nâng cao tính sáng tạo trong việc ra quyết định cá nhân.
 • Nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định.

Chương 4: Tạo động lực cho người lao động

 • Động lực của cá nhân trong tổ chức.
 • Các học thuyết về tạo động lực.
 • Tạo động lực trong các tổ chức ở Việt Nam.

Chương 5: Cơ sở của hành vi nhóm

 • Khái niệm và phân loại nhóm.
 • Lý do và các giai đoạn hình thành, phát triển nhóm.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhóm.
 • Quyết định nhóm.

Chương 6: Lãnh đạo và quyền lực

 • Lãnh đạo và quyền lực: Khái niệm, mối quan hệ và sự khác biệt.
 • Các học thuyết về lãnh đạo.
 • Các loại quyền lực và cơ sở của chúng.

Chương 7: Giao tiếp trong tổ chức

 • Giao tiếp.
 • Xung đột.
 • Đàm phán.

​​​​​​​Chương 8: Cơ cấu tổ chức

 • Khái niệm, tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức
 • Các yếu tố then chốt cần quan tâm khi thiết kế cơ cấu tổ chức.
 • Các mô hình tổ chức phổ biến.
 • Những nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn cơ cấu tổ chức.

​​​​​​​Chương 9: Văn hoá tổ chức

 • Khái niệm văn hoá tổ chức.
 • Tác động của văn hoá tới hành vi nhân viên và tổ chức.
 • Các loại văn hoá tổ chức.
 • Sáng tạo và bảo tồn văn hoá.
 • Sự lan truyền của văn hoá tổ chức.
 • Thay đổi, kiểm soát văn hoá tổ chức.
 • Phương pháp thay đổi văn hoá tổ chức.

​​​​​​​Chương 10: Thay đổi và phát triển tổ chức

 • Các áp lực thúc đẩy đẩy sự thay đổi.
 • Quản lý sự thay đổi có kế hoạch.
 • Các mô hình thay đổi.
 • Các yếu tố cản trở sự thay đổi.
 • Các biện pháp khắc phục những cản trở đối với sự thay đổi.
 • Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức.

​​​​​​​Link Download: Hành vi tổ chức ĐH Kinh Tế Quốc Dân

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education