Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

0
All Level

Lập Trình CSDL với ADO


Với Tài Liệu Này Sẽ Giúp Bạn Hiểu Rõ Về Lệnh Command Để Thao Tác Với SQL 

Tổng quan

Một Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của thông tin được phân chia vào trong những bảng. Mỗi bảng lại

được chia thành những hàng và những cột ; những cột này lưu trữ những thông tin thực tế. Bạn truy nhập một

cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), là một ngôn ngữ tiêu chuẩn được hỗ trợ bởi đa số

phần mềm cơ sở dữ liệu bao gồm SQL Server, Access, và Oracle.

Trong chương này, bạn sẽ thấy một chương trình C# kết nối tới một cơ sở dữ liệu máy chủ phục vụ SQL, truy

Tài liệu lập trình CSDL Với ADO.Net

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education