Tài liệu

Kho tài liệu và bài viết được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng

Tài liệu An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin - Đại Học Hàng Hải

Phạm Tấn Thành đã tạo 23:27 19-08-2017 Cập nhật lần cuối 23:28 19-08-2017 1.327 lượt xem 1 bình luận

Nội dung bài viết

Chương I. Giới thiệu nhiệm vụ của an toàn và bảo mật thông tin. 

1.1. Các khái niệm mở đầu.

1.1.1. Thành phần của một hệ thống thông tin

1.1.2. Những mối đe dọa và thiệt hại đối với hệ thống thông tin.

1.1.3. Giải pháp điều khiển kiểm soát an toàn bảo mật

1.2. Mục tiêu và nguyên tắc chung của ATBM.

1.2.1. Ba mục tiêu.

1.2.2. Hai nguyên tắc

1.3. Giới thiệu chung về các mô hình mật mã.

1.3.1. Mô hình cơ bản trong truyền tin và luật Kirchoff.

1.3.2. Những giai đoạn phát triển của lý thuyết mã hóa. 

Chương II. Một số phương pháp mã hóa cổ điển.

2.1. Phương pháp mã đơn giản.

2.1.1. Mã hoán vị trong bảng Alphabet.

2.1.2. Mật mã cộng tính.

2.2.3. Mật mã nhân tính.

2.1.4. Phân tích mã theo phương pháp thống kê.

2.2. Phương pháp mã bằng phẳng đồ thị tần xuất.

2.2.1. Mã với bảng thế đồng âm.

2.2.2. Mã đa bảng thế: giải thuật mã Vigenre và One time pad.

2.2.3. Lý thuyết về sự bí mật tuyệt đối.

2.2.4. Đánh giá mức độ bảo mật của một phương pháp mã hóa. 

Chương III. Mật mã khối.

3.1. Khái niệm.

3.1.1. Điều kiện an toàn cho mật mã khối

3.1.2. Nguyên tắc thiết kế.

3.2. Chuẩn mã hóa dữ liệu DES

3.2.1. Lịch sử của DES

3.2.2. Cấu trúc vòng lặp DES.

3.2.3. Thuật toán sinh khóa con

3.2.4. Cấu trúc hàm lặp.

3.2.5. Thuật toán giải mã DES.

3.2.6. Đánh giá mức độ an toàn bảo mật của DES.

3.2.7. TripleDES

3.3. Chuẩn mã hóa cao cấp AES

3.3.1. Giới thiệu về AES

3.3.2. Thuậ t toán mã hóa

3.3.3. Thuậ t toán giải mã

3.3.4. Cài đặt AES

3.4 Một số chế độ sử dụng mã khối.

3.4.1. Chế độ bảng tra mã điện tử

3.4.2. Chế độ mã móc xích

3.4.3. Chế độ mã phản hồi 

Chương IV. Hệ thống mã với khóa công khai.

4.1. Khái niệm khóa công khai.

4.1.1. Đặc trưng và ứng dụng của hệ mã khóa công khai.

4.1.2. Nguyên tắc cấu tạo hệ khóa công khai

4.2. Giới thiệu một số giải thuật PKC phổ biến.

4.1.1. Hệ mã Trapdoor Knapsack.

4.1.2. Hệ mã RSA 

4.1.3. Hệ mã ElGamal 

Chương V. Chữ ký điện tử và hàm băm.

5.1. Chữ ký điện tử.

5.1.1. Định nghĩa.

5.1.2. Ứng dụng của chữ ký điện tử

5.2. Giới thiệu mộ t số hệ chữ ký điện tử

5.2.1. Hệ chữ ký điện tử RSA

5.2.2. Hệ chữ ký điện tử ElGamal

5.2.3. Chuẩn chữ ký điện tử DSA

5.3. Hàm băm.

5.3.1. Định nghĩa.

5.3.2. Sinh chữ ký điện tử với hàm băm

5.4. Mộ t số hàm băm thông dụng

5.4.1. Hàm băm MD5

5.4.2. Hàm băm SHA1 

Chương VI. Quản lý khóa trong hệ thống mật mã 

6.1. Quản lý khóa đối với hệ SKC

6.1.1. Giới thiệu phương pháp quản lý khóa.

6.2. Quản lý khóa trong các hệ PKC

6.2.1. Giao thức trao chuyển khóa Needham – Schoeder

6.2.2. Giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman

6.2.3. Giao thức Kerberos.

Chương VII. Giao thức mật mã 

7.1. Khái niệm giao thức mật mã

7.1.1. Định nghĩa giao thức mật mã

7.1.2. Mục đích giao thức mật mã.

7.1.3. Các bên tham gia vào giao thức mật mã

7.2. Tìm hiểu thiết kế các giao thức mật mã điển hình

7.2.1. Một số dạng tấn công đối với giao thức mật mã.

7.2.2. Giới thiệu một số giao thức mật mã.

7.3. Kiểm tra.


Link Download: Tài liệu an toàn và bảo mật thông tin

Bản xem trước

Nội dung bài viết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Sonlanggtu đã bình luận 01:33 20-01-2018

Cảm ơn bạn . khá hay và đầy đủ