Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
Beginner Level

Tài liệu CSharp và CSharp OOP - ĐH Bách Khoa


Tài liệu bao gồm ebook bài giảng tiếng việt về CSharp và ebook tiếng anh về CSharp OOP

Nội dung các chương tài liệu ngôn ngữ CSharp

Chương 1 Ôn các kiến thức về cú pháp ngôn ngữ VC#: Dẫn nhập, Tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, Tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC# , Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, Cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), Cú pháp định nghĩa dấu ngăn (Seperator), Cú pháp định nghĩa biểu thức, Qui trình tính biểu thức, Các lệnh định nghĩa các thành phần phần mềm, Các lệnh thực thi, Kết chương.

Chương 2 Các kiến thức cơ bản về lập trình C# đã học: Dẫn nhập, Cấu trúc của 1 ứng dụng C# nhỏ, Kiểu dữ liệu định sẵn, Kiểu liệt kê, Kiểu record, Kiểu array, Phân tích top-down theo hướng đối tượng, Namespace, Assembly.

Chương 3 Các khái niệm chính của lập trình hướng đối tượng: Dẫn nhập, Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng, Đối tượng, thuộc tính, tác vụ, Abstract type, Class, Tính bao đóng, Tính thừa kế & cơ chế 'override', Tính bao gộp, Thông điệp, tính đa xạ và kiểm tra kiểu, Tính tổng quát hóa.

Chương 4 Interface & Class trong C#: Dẫn nhập, Tổng quát về phát biểu class của C#, Định nghĩa thuộc tính vật lý, Định nghĩa tác vụ chức năng, Định nghĩa toán tử chức năng, Định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý), Định nghĩa đối tượng đại diện hàm (delegate), Định nghĩa sự kiện (Event), Định nghĩa phần tử quản lý danh sách (indexer), Thành phần static và thành phần không static, Lệnh định nghĩa 1 class C# điển hình, Kết chương.

Chương 5 Vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa chúng: Dẫn nhập, Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor, Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor, Tương tác giữa các ₫ối tượng trong VC#, Liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp, Liên kết động để có đa xạ, Xử lý sự kiện luôn có tính đa xạ, Kết chương.

Chương 6 Xây dựng giao diện ứng dụng bằng Visual Studio: Dẫn nhập, Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, Một số đối tượng giao diện thường dùng, Hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, Sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, Qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#, Thí dụ viết ứng dụng giải phương trình bậc 2, Kết chương.

Chương 7 Tương tác với người dùng trong ứng dụng C#: Dẫn nhập, Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình, Đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung, Xuất chuỗi văn bản, Xuất ảnh bitmap, Xuất hình đồ họa toán học, Thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp, Xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý, Kết chương.

Chương 8 Ghi/đọc dữ liệu của ứng dụng C# ra file: Dẫn nhập, Tổng quát về đời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, Các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, Ghi/đọc chuỗi byte thô ra/từ file, Ghi/đọc chuỗi ký tự ra/từ file, Ghi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file nhị phân, Ghi/đọc dữ liệu có kiểu ₫ịnh sẵn ra/từ file văn bản, Ghi/Đọc hệ thống đối tượng ra/vào file, Thí dụ về đọc/ghi hệ thống đối tượng, Kết chương.

Chương 9 Lập trình song song bằng C#: Dẫn nhập, Tổng quát về lập trình song song, Lập trình multi-process bằng class Process, Lập trình multi-thread bằng class Thread, Demo tính hiệu quả của multi-thread, Demo vấn ₫ề tương tranh giữa các thread đồng thời, Demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread, Kết chương.

Chương 10 Xây dựng class tổng quát hóa bằng VC#: Dẫn nhập, Tổng quát về interface và class tổng quát hóa, Class cụ thể : Stack các số nguyên , Class tổng quát hóa : Stack các phần tử kiểu T, Ràng buộc về tham số kiểu hình thức, Sử dụng class tổng quát hóa, Kết chương.

Chương 11 Tạo đối tượng giao diện cá nhân hóa bằng VC#: Dẫn nhập, Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, Xây dựng User control & ứng dụng, Xây dựng Inherited control & ứng dụng, Xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng, Kết chương.

Chương 12 Truy xuất database trong chương trình VC#: Dẫn nhập, Tổng quát về truy xuất database, Truy xuất database thông qua ADO .Net, Thí dụ lập trình dùng ADO .Net, Databinding (Kết nối động đến dữ liệu), Thí dụ về databinding mà không viết code, Thí dụ về databinding có viết code khởi tạo, Kết chương.

Chương 13 Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối tượng (Structural Patterns): Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, Mẫu Adapter, Mẫu Composite, Mẫu Proxy, Mẫu Decorator, Mẫu Facade, Mẫu Flyweight, Kết chương.

Chương 14 Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns): Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”, Mẫu Abstract Factory, Mẫu Factory Method, Mẫu Prototype, Mẫu Builder, Mẫu Singleton, Kết chương.

Chương 15 Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns): Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns” , Mẫu Chain of Responsibility, Mẫu Template Method, Mẫu Strategy, Mẫu State, Mẫu Command, Mẫu Observer, Kết chương.

Link Download: Tài liệu CSharp ĐH Bách Khoa

Bàn xem trước CSharp-OOP

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education