Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

2
All Level

Tài liệu Kỹ thuật lập trình


Tài liệu bao gồm các nội dung như sau

  • Thuật toán cơ bản: Các thuật toán sắp xếp
  • Cấu trúc câu điều khiển
  • Danh sách liên kết - Ngô Thanh Long
  • Kỹ thuật lập trình: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc mảng và con trỏ, Hàm, Làm việc với tệp, Cơ bản về thuật toán, Ngăn xếp (Stacks), Hàng đợi (Queues), Cây (Trees).

Link Download: Bộ tài liệu kỹ thuật lập trình

Bản xem trước tài liệu lập trình C căn bản

 

 

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education