Kteam Documentation

Kho tài liệu và hướng dẫn được chia sẻ, đánh giá bởi cộng đồng.

4
Beginner Level

Tài liệu Mô hình chuỗi giá trị


Chuỗi giá trị (Value chain) là một mô hình thể hiện một chuỗi các các hoạt động tham gia vào việc tạo ra giá trị của sản phẩmthể hiện lợi nhuận từ các hoạt động này. Các chuỗi hoạt động này có thể diễn ra theo thứ tự nối tiếp nhau hoặc theo thứ tự song song. Mô hình này phù hợp ở cấp độ đơn vị kinh doanh (Business Unit) của một ngành cụ thể. Chuỗi giá trị được đề xuất bởi Michael Porter.

  • Tải liệu này sẽ cho bạn hình dung ra được thế nào là một chuỗi giá trị của một doanh nghiệp/ công ty gồm có các thành phần cơ bản như: Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Phát triển công nghệ, Logistic, Vận hành, Bán hàng, Dịch vụ... Từ những thành phần đó sẽ tạo nên lợi nhuận cho doanh nghiệp/ công ty.
  • Đồng thời chỉ ra ý nghĩa của mô hình chuỗi giá trị như việc: Chỉ ra mối quan hệ giữa các hoạt động trong doanh nghiệp và cho thấy cách thức tạo ra giá trị sản phẩm của một doanh nghiệp.

Download tài liệu: Mô hình chuỗi giá trị

NHẬN XÉT • 0

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education