Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Bài tập C++

17:06 14-10-2021 165 lượt xem 1 bình luận 19:08 14-10-2021

Viết chương trình nhập vào dãy n phần tử và in ra các phần tử theo thứ tự ngược lại quá trình nhập. Số nhập đầu tiên sẽ in ra sau cùng.

namespace Bai_Tap_80
{
    class so_16
    {
        static void Main()
        {
            int i;
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int[] k = new int[n];
            for (i = 1; i <= n; i++)
            {
                k[i] = int.Parse(Console.ReadLine());

                for (i = n; i >= 1; i--)
                {
                    Console.WriteLine(k[i]);
                }
            }
        }
    }
}

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 19:09 14-10-2021

Bạn gặp vấn đề gì ha?

Câu hỏi mới nhất