Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

ai chỉ em phần code tìm max của phân số với ạ.

Đã tạo 19:24 21-07-2021 Hoạt động 00:45 22-07-2021 64 lượt xem 1 bình luận

Nhập vào dãy gồm n phân số; trong đó tử số và mẫu số của mỗi phân số là các số nguyên dương.  

.Tìm phân số có giá trị lớn nhất của mảng.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 20:22 21-07-2021

1. nhập được phân số theo mảng(mảng này có thể là mảng của kiểu dữ liệu phân số tự tạo ra có 2 thuộc tính là tử và mẫu)

2. tạo biến max = giá trị của phần tử đầu tiên của mảng (tử/mẫu). Và biến tạm cũng là kiểu phân số và gán bằng phần tử đầu tiên của mảng

3. Duyệt từ phần tử thứ 2 đến hết.

- Nếu giá trị  (tử/mẫu) > max thì gán lại biến tạm = phần tử đang duyệt. Và gán lại max = giá trị của phần tử đang duyệt

4. In ra max và biến tạm

Câu hỏi mới nhất