Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cách gọi contructor parameter từ class viewmodel qua XAML WPF

Đã tạo 22:53 08-04-2017 708 lượt xem 2 bình luận
xaml:

<Window.Resources>
    <ViewModel:MainWindowViewModel 
     Canvas="{Binding DataContext.Canvas,Source={x:Reference Name=Canvas}}" x:Key="KeyMainWindowVIewModel">
    </ViewModel:MainWindowViewModel>
  </Window.Resources>


class viewmodel
public Canvas Canvas
    {
      get { return (Canvas)GetValue(CanvasProperty); }
      set { SetValue(CanvasProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty CanvasProperty =
      DependencyProperty.Register("Canvas", typeof(Canvas), typeof(MainWindowViewModel));
// 

code của mình như thế..Mọi người fix gium mình với . cảm ơn ạ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 00:54 09-04-2017

Thật sự là mình không hiểu bạn muốn gì

 

Câu hỏi mới nhất