Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Cách lấy url và cookies trang web hiện tại

Đã tạo 17:50 08-06-2021 Hoạt động 17:50 08-06-2021 40 lượt xem 3 bình luận

Mình viết tool và bị vướng phải chổ lấy url và cookies để lưu sang file. mong mn giúp đỡ mình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 23:27 10-06-2021

URL thì tùy thư viện bạn dùng. thường là thuộc tính Address, URL hay gì đó gợi ý theo kiểu đó

Cookie thì bạn phải khai báo cookiecontainer thì mới có mà lấy

Cấu trúc cookie là attributeName:value

nên bạn cứ tostring cookieContainer ra mà dùng

nếu cookieContainer là dạng dictionary thì bạn phải foreach từng phần tử trong đó mà tách ra.

Ghi ra file thì dùng code đơn giản khi google là:

File.WriteAllText("file.txt", "data của bạn muốn ghi vào");

Công Minh đã bình luận 08:30 09-06-2021

lấy url thì http client với web browser .URL là được;

lấy cookie cũng vậy á 

Câu hỏi mới nhất