Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Đa luồng WPF

13:29 05-10-2021 138 lượt xem 7 bình luận

Dạ e chào mọi người ạ

Hiện tại e đang vướng đa luồng bên vòng lặp ạ 

E lâp trình có vòng lặp liên lục nhưng khi chạy chỉ chạy đúng 1 lần, và chỉ khi khởi lại command mới thì mới khởi tạo lại thôi ạ 

Dạ hiện cụ thể e đang bị lỗi như thế này ạ 

https://www.youtube.com/watch?v=RBnV4i5051o

Code ViewModel ạ 

 


namespace QuanLyKho.ViewModel
{
  public class MainViewModel : BaseViewModel
  {

         
    private string _TimeDevice1;
    public string TimeDevice1 { get => _TimeDevice1; set { _TimeDevice1 = value; OnPropertyChanged(); } }


 
    
    public ICommand HomeCommand { get; set; }


   

    // mọi thứ xử lý sẽ nằm trong này


    public MainViewModel()
    {


      void Delay(int delay)
      {
        while (delay > 0)
        {
          Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(1)); 
        }
      }

      void TLC()
      {
        Task t = new Task(() =>
        {
          while (true)
          {

            TimeDevice1 = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            Delay(5);

          }
         
          
        });
        t.Start();
      }

      

      HomeCommand = new RelayCommand<object>((p) => { return true; }, (p) =>

      {
          
          Task t1 = new Task(() => {
             TLC();
          });
          t1.Start();        

      });


    }
  }
}

Mong mọi người giúp đỡ e với ạ. 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Supporter Moderator đã bình luận 14:31 05-10-2021

Bạn đặt Debug thử chưa?

 

Câu hỏi mới nhất