Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về ListView_Filtering trong WPF

Đã tạo 10:59 21-07-2021 Hoạt động 15:20 21-07-2021 77 lượt xem 3 bình luận

Chào anh Long, em muốn sử dụng chức năng Filtering trong ListView mà không được:

lvSupplier.ItemsSource = DataProvivder.Instance.Data.NHACUNGCAPs.Select(p => p);
            //Lấy ra view từ ItemSource
            CollectionView view = (CollectionView)CollectionViewSource.GetDefaultView(lvSupplier.ItemsSource);
            this.Dispatcher.Invoke(() => view.Filter = SupplierFilter);

 #region Method Search
        private bool SupplierFilter(Object obj)
        {
            if(String.IsNullOrEmpty(txtFilter.Text))
            {
                return true;
            }
            else
            {
                return ((obj as NHACUNGCAP).TENNHACUNGCAP.IndexOf(txtFilter.Text, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0);
            }
        }
        #endregion

 #region Sự kiện của TextBox Search
        private void txtFilter_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
        {
            CollectionViewSource.GetDefaultView(lvSupplier.ItemsSource).Refresh();
        }
        #endregion


 

Em đã thêm invoke vào rồi nhưng không được. Mong anh và mọi người giúp đỡ em. Cảm ơn anh

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 19:33 21-07-2021

Filter theo DataSource làm sao anh?

K9 SuperAdmin đã bình luận 15:21 21-07-2021

bạn đừng filter trên view thế này. ItemSrouce của bạn mà lên 10k record là chết queo. Bạn nên filter chính cái datasource của nó ấy

Cu Xin Author đã bình luận 14:02 21-07-2021

format lại code

Câu hỏi mới nhất