Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Hỏi về Remove trong WPF

Đã tạo 19:15 19-07-2021 Hoạt động 20:23 21-07-2021 67 lượt xem 1 bình luận

private ObservableCollection<NHACUNGCAP> nhacungcap;

        public ObservableCollection<NHACUNGCAP> Nhacungcap { get => nhacungcap; set => nhacungcap = value; }

private void btnRemove_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Nhacungcap.Remove(((sender as Button).DataContext as NHACUNGCAP));
        }

Bảng NHACUNGCAP trong CSDL, sao em nhấn dấu X mà nó không xóa? Anh chỉ giúp em. Cảm ơn anh

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 15:26 21-07-2021

nếu không xóa được tức là không đúng item. bạn có thể thử xóa theo index thay vì xóa item nha

Câu hỏi mới nhất