Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Java giao tiếp với C++

20:03 04-10-2021 124 lượt xem 0 bình luận 20:08 04-10-2021

Mình đang làm việc với GraalVM và code bằng C++ với Java, mình cần gọi hàm imprimemensaje bằng Java

C++

#include <iostream>

int imprimemensaje(std::string s);

int main() {
  int imprimemensaje(std::string s);
  std::cout << "Hello, C++ World!" << std::endl;
  int a = imprimemensaje("Hola mundo c++");
}

int imprimemensaje(std::string s){
  std::cout << "Mensaje desde c++ : " << s << std::endl;
  return 0;
}

Java

File file = new File("printMessage");
Source source = Source.newBuilder("llvm", file).build();  
Value cpart = context.eval(source);
cpart.execute();

Mình có truyền tham số xuống C++ nhưng ở dưới C++ lại nhận Null, nhờ các bạn hỗ trợ mình.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất