Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

khai báo chương trình thời gian có giờ , phút.tính và đưa ra màn hình thời gian sau n phút nhập vào từ bàn phím ,chồng thêm toán tử

Đã tạo 07:33 03-06-2021 Hoạt động 21:36 06-06-2021 526 lượt xem 2 bình luận

khai báo chương trình thời gian có giờ , phút.tính và đưa ra màn hình thời gian sau n phút nhập vào từ bàn phím ,chồng thêm toán tử.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Công Minh đã bình luận 18:55 06-06-2021
#include <iostream>

using namespace std;

int timeToSecond(int h, int m, int mm)
{
    return (h*60+m+mm)*60;
}
void secondToTime(int second)
{
    int h=0,m=0;
    h=second/3600;
    m=(second-(h*3600))/60;
    cout<<"Result: "<< h <<" giờ " << m<<" phút ";
}

int main()
{
    int h,m,mm;
    cout<<"nhập thời gian ban đầu:";
    cin>>h>>m;
    cout<<"Nhập thời gian thêm (phút): ";
    cin>>mm;
    secondToTime(timeToSecond(h,m,mm));
    
    return 0;
}

/// có hàm đổi ra giây cho bạn dễ sửa

 

Công Minh đã bình luận 18:56 06-06-2021

đã xóa

Câu hỏi mới nhất