Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Không hiểu lỗi sai trong C++ dùng để xóa 1 một phần tử ở vị trí bất kỳ trong mảng

Đã tạo 10:31 09-06-2021 Hoạt động 21:27 09-06-2021 74 lượt xem 1 bình luận

Em viết chương trình trong C++ dùng để xóa 1 một phần tử ở vị trí bất kỳ trong mảng nhưng không hiểu lỗi sai là gì. Mong các bạn giúp đỡ!

#include<iostream>

using namespace std;
int main()
{
    int a[100], i, n, j;
    cout << "Tong so phan tu cua mang la ";
    cin >> n;
    cout << endl;

    for (i = 1; i <= n; i++)
    {
        cout << "Gia tri cua phan tu a[" << i << "] la ";
        cin >> a[i];
    }
    cout << endl;
    int vt;
    cout << "Vi tri can xoa la ";
    cin >> vt;
    cout << endl;
    for (i = vt; i <= n - 1; i++)
        for (j=vt+1;j<=n;j++)
        
        {
            a[i] = a[j];

        }
    for (i = 1; i <= n-1; i++)
    {
        cout << a[i] << " ";
    }
    
    

}

Và khi chạy nó cho kết quả như thế này:

Tong so phan tu cua mang la 5

Gia tri cua phan tu a[1] la 1
Gia tri cua phan tu a[2] la 2
Gia tri cua phan tu a[3] la 3
Gia tri cua phan tu a[4] la 4
Gia tri cua phan tu a[5] la 5

Vi tri can xoa la 2

1 5 5 5


 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin đã bình luận 23:24 10-06-2021

à hi, bạn bỏ vào visual studio debug thử. xem thuật toán bạn nghĩ và code đang chạy khác nhau thế nào

Câu hỏi mới nhất