Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Làm thế nào để tránh lặp lại Code trong React

12:11 15-09-2021 82 lượt xem 1 bình luận 12:12 15-09-2021

Như bạn đã thấy bên dưới, đoạn code <MenuItem onClick={()=>{closeMainMenu()}}> này được được lặp đi lặp lại nhiều lần, có cách nào Clear hơn không mọi người?

import {
 ProSidebar,
 SidebarHeader,
 SidebarContent,
 Menu,
 MenuItem,
 SubMenu,
} from "react-pro-sidebar";
import { Link } from "react-router-dom";

import "react-pro-sidebar/dist/css/styles.css";

import { useSelector, useDispatch } from "react-redux";
import { closeMenu } from "../../Redux/actions";

export default function NavBar(props) {
 const dispatch = useDispatch();
 const showMenu = useSelector((state) => state.toggleMenu);

 const closeMainMenu = () => {
  dispatch(closeMenu())
 }
 return (
  <ProSidebar
   toggled={showMenu}
   onToggle={() => {
    closeMainMenu()
   }}
   breakPoint="md"
  >
   <SidebarHeader>
    <span>Proside Bar</span>
   </SidebarHeader>
   <SidebarContent>
    <Menu iconShape="square">
     <MenuItem onClick={()=>{closeMainMenu()}}>
      Dashboard
      <Link to="/" />
     </MenuItem>
     <MenuItem onClick={()=>{closeMainMenu()}}>
      General Information
      <Link to="/general-information" />
     </MenuItem>
     <MenuItem onClick={()=>{closeMainMenu()}}>
      blog
      <Link to="/blogs" />
     </MenuItem>
     <MenuItem onClick={()=>{closeMainMenu()}}>
      Users
      <Link to="/users" />
     </MenuItem>
    </Menu>
   </SidebarContent>
  </ProSidebar>
 );
}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 19:29 16-09-2021
bạn tìm hiểu style cho control ấy

Câu hỏi mới nhất