Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

lập trình java cơ bản

15:40 11-01-2022 57 lượt xem 0 bình luận

Write a Java program that will accept the list of student name, convert all names to uppercase and then the program will print out the list of student name.

dịch:  Viết chương trình Java chấp nhận danh sách tên học sinh, chuyển tất cả các tên sang chữ hoa và sau đó chương trình sẽ in ra danh sách tên học sinh.

Step by step workshop instructions:

-        you create a new class named “Part3.java” and add the code:

public class Part3 {
 public static void main(String[] args) {
    String [] list=new String[10];
   //todo: input the list of names
     for (int i=0;i<10;i++)
     {
     //Scanner sc=....
     //list[i]=sc.nextLine();
     }
// todo: change the first character of all names to uppercase using toUpperCase();
// todo: print out 

}         

}

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất