Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Lỗi python

20:50 12-10-2021 91 lượt xem 3 bình luận 22:11 12-10-2021
import math

x=float(input('nhap gia tri của x'))

bieu_thuc = math.sin(x)**2 + math.cos(x)**2

print(x,'thoan mai yeu cau bai toan') if bieu_thuc==1 else print(x,'khong thoai man yeu cau bai toan')

em làm bài tập về python  đề là viết code kiểm tra biểu thức sau đúng không (true or false). Kiểm tra với x = π,π/2, 4π/3.
sin^2 (x)+cos^2 (x)= 1

mà khi chạy thử trên interactive thì nhập pi nó báo lỗi là could not convert string to float: 'pi' 
anh chị nào biết giúp e với ạ !

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Cu Xin Author đã bình luận 18:53 13-10-2021

trước hết bạn xem thử bạn nhập đúng ngay tại chỗ input chưa. Vì dấu phẩy động trong lập trình là dấu chấm.

Supporter Moderator đã bình luận 22:26 12-10-2021

could not convert string to float: 'pi'  => Không chuyển 'pi' thành float được.

 

Câu hỏi mới nhất