Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Mọi người giúp em với ạ.

09:03 09-01-2022 85 lượt xem 0 bình luận

Xây dựng các chương rình con để quản lý môn học của các học viên gồm

các thông tin: Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ và các hàm thành phần

giải quyết các công việc chính sau:

–   Thêm một môn học.

–   Xoá một môn học có mã bằng X được nhập vào từ bàn phím.

–   Hiển thị thông tin môn học.

–   Tìm kiếm môn học: Theo tên môn học, mã môn học, số tín chỉ.

–   Ghi thông tin của các môn học vào tệp monhoc.txt.

–   Đọc dữ liệu từ tệp monhoc.txt.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất