Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Random trong c#

21:17 11-09-2021 89 lượt xem 4 bình luận 21:18 11-09-2021
Random rand = new Random();
array = new int[100];
for (int i = 0; i <= 100; i++)
{
  array[i] = rand.Next(0, 200);
}

Cho em hỏi cách random mà không trùng lặp?

Ở hàm trên thì có một số phần tử trùng lặp với nhau.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
K9 SuperAdmin, KquizAdmin, KquizAuthor đã bình luận 07:08 12-09-2021
Random rand = new Random();

void Rand(int max, int min = 0)
{
  array = new int[100];
  for (int i = 0; i <= 100; i++)
  {
   while(true)
   {
     array[i] = rand.Next(min , max);
     if(!array.Containts(array[i]) break;
   }
  }
}

 

skynet đã bình luận 21:54 11-09-2021

Thêm câu lệnh kiểm tra xem Array đã có phần tử đang random không? nếu chưa có thì thêm có rồi thì random tiếp bạn.

Câu hỏi mới nhất