Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Review Code

15:55 12-10-2021 127 lượt xem 1 bình luận 16:06 12-10-2021

m.n xem thử sao e run đc nhưng khi nhập nó không hiển thị ra ạ

#include<iostream>
#include<fstream>
using namespace std;
typedef struct da_thuc dathuc;
struct Node
{
    int Info;
    struct Node* Next;
};
typedef struct Node node;
struct List
{
    Node *Head;
};
typedef struct List list;
void init(list &l)
{
    l.Head;
}
node *tao_node(int x){
    node *p=new node;
    p->Info =x;
    p->Next =NULL;
    return p;
}
void themvaosauhead(list &l,node *p){
    if(l.Head=NULL){
        l.Head=p;
    }
    else{
        p->Next=l.Head->Next;
        l.Head->Next=p;
    }
}
void xuat(list l){
    for(node *k=l.Head;k!=NULL; k=k->Next){
        cout<< k->Info<<"";
    }
}
int tonggiatri(list l){
    int tong=0;
    for(node *k=l.Head; k!=NULL; k=k->Next){
        tong=tong+k->Info;
    }
    return tong;
}
void sapxep(node *a,node *b){
    int c=a->Info;
    a->Info= b->Info;
    b->Info =c;
}
void sapxeptangdan(list &l){
    for(node *k=l.Head;k!= NULL; k=k->Next){
        for(node *h=k->Next; h!=NULL;h=h->Next){
            if(h->Info < k->Info){
                sapxep(h,k);
            }
        }
    }
}
int csc(list l){
    int i=0,j=0;
    int x=l.Head->Info;
    for(node *k=l.Head; k!=NULL; k=k->Next){
        j++;
        for(node *h=k->Next;h!=NULL;h=h->Next){
            if(h->Info==k->Info +x)
            i++;
        }
    }
    if(i==j-1)
            return 1;
    else
        return 0;
}
int main(){
    list l;
    init(l);
    int a=1 ;
    cout <<"Nhap danh sach lien ket neu <=0 se ngung nhap"<< endl;
    while(a>0){
        cout <<"Nhap thong tin:";
        cin >>a;
        if (a>0)
        themvaosauhead(l,tao_node(a)); }
        cout<<endl;
        cout<<"Danh sach:";
        xuat(l);
        cout<<endl;
        int tong = tonggiatri(l);
        cout<< "Tong cac gia tri trong danh sach:";
        cout <<tong <<endl;
        sapxeptangdan(l);
        cout<<"Danh sach tang dan:";
        xuat(l);
        cout <<endl;
        int Csc =csc(l);
        if(Csc==1){
            cout << "danh sach la mot cap so cong"<<endl;
        }
        else
        {
            cout<<"Danh sach khong phai la cap so cong" <<endl;
        }
        return 0;
    }
        
    

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
Vo Tan Duc đã bình luận 19:26 12-10-2021
Bạn thêm node tail vào thử xem

Câu hỏi mới nhất