Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Sao em không nhập được giá trị ạ?

Đã tạo 00:16 03-03-2021 102 lượt xem 0 bình luận

Sao em không nhập được giá trị ạ?

n = int(input('Enter size of matrix: '))
dx, dy = 1,0
x, y = 0,0
spiral_matrix = [[None] * n for j in range(n)]

for i in range(n ** 2):
  spiral_matrix[x][y] = i
  nx, ny = x + dx, y + dy
  if 0 <= nx < n and 0 <= ny < n and spiral_matrix[nx][ny] == None:
    x, y = nx, ny
  else:
    dx, dy = -dy, dx
    x, y = x + dx, y + dy

for y in range(n):
  for x in range(n):
    print("%02i" % spiral_matrix[x][y], end=' ')
  print()

print()

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập

Câu hỏi mới nhất