Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

SQL HOADON VA CTHOADON

Đã tạo 11:50 07-04-2017 Hoạt động 00:00 15-05-2017 876 lượt xem 3 bình luận

Cho em hoi lam sao dua
TTien=soluong*dongia và ,TSo_Luong=tổng số lượng của bảng CTHOADON

Em cảm ơn nhiều lắm ạ

 


GO
SET DATEFORMAT DMY
insert into HOADON(Ngay_Lap,Ma_Kh,TTien,TSo_Luong)
SELECT '7/4/2017','MA01',

-- INSERT DU LIEU VAO CTHOADON
GO
SET DATEFORMAT DMY
INSERT INTO CTHOADON(Ngay_Lap,Ma_Kh,Ma_Vt,Dvt,So_Luong,Gia)
select '7/4/2017','MA01','VT02',N'Chiếc',5,100000
union all 
select '8/6/2017','MA02','VT01',N'Chiếc',3,900000
union all 
select '9/3/2017','MA03','VT04',N'Chiếc',4,800000
union all 
select '21/4/2017','MA04','VT03',N'Chiếc',6,500000

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
daint.235 đã bình luận 00:00 15-05-2017

Theo cách nghĩ của bạn thì hãy tạo 1 trigger để khi bạn cập nhật cái chi tiết hóa đơn thì cái thành tiền và tổng số lượng của bảng hóa đơn sẽ được cập nhật, nhưng mình thấy ngta hay dùng trigger trong mấy cái việc cập nhật tự động thôi. Theo mình thì bạn nên dùng proceduce để tính toán ra thành tiền và tổng số lượng thì hay hơn.

Trần Thành Vi Thanh Member đã bình luận 00:06 09-04-2017

Thông thường thì thành tiền và tổng tiền sẽ được tính khi truy vấn dữ liệu chứ ít ai lại tính rồi lưu sẵn trong csdl lắm.

K9 SuperAdmin đã bình luận 19:04 07-04-2017

không hiểu ý bạn cụ thể là gì

Câu hỏi mới nhất