Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Thêm nhiều button cùng 1 lúc

20:03 11-01-2022 52 lượt xem 1 bình luận

Ví dụ mình có 1 file text ghi từ 1 đến 10 mỗi số ở 1 dòng em muốn là sẽ đọc file đó và sau đó khi ấn vào 1 button thì nó sẽ tự tạo 10 cái button khác với các số tương ứng từ 1 tới 10 liệu có khả thi không ạ V:

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 18:24 12-01-2022

Có chứ bạn. Vd như trong WPF, trong code xaml, bạn có thể tạo ra 1 Panel, sau đó bên code behind bạn tạo ra 1 vòng lặp kiểu như này nè:

MainWindow.xaml:

<WrapPanel Height="100" x:Name="PanelArray" Margin="10 20 0 0"></WrapPanel>

MainWindow.xaml.cs:

Random rand = new Random();
      //Nhập số phần tử của mảng
      try
      {
        n = Convert.ToInt32(txtSoPhanTu.Text);
      }
      catch (Exception)
      {
        MessageBox.Show("Mời bạn nhập vào số phần tử của mảng");
        return;
      }
      int[] a = new int[n];
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        //Đọc mảng từ file;
        //Hiện thị mảng lên giao diện
        Button button = new Button() { Content = a[i], Width = 50 };
        button.Margin = new Thickness(20, 0, 20, 20);
        PanelArray.Children.Add(button);
      }

 

Câu hỏi mới nhất