Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số a,b.

Đã tạo 14:00 15-07-2021 Hoạt động 14:31 16-07-2021 80 lượt xem 1 bình luận

Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số a,b. int ucln(int a,int b) { if(a==b) return a; else if(a>b) return ucln(a-b,b); else return ucln(a,b-a); } BÀ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
VoTanDuc đã bình luận 09:57 16-07-2021
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a, b;
	cout << "\nNhap a= ";
	cin >> a;
	cout << "\nNhap b= ";
	cin >> b;
	int temp;
	while (b != 0)
	{
		temp = a % b;
		a = b;
		b = temp;
	}
	return a;
	system("pause");
	return 0;
}

 

Câu hỏi mới nhất