Hỏi đáp

Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển

Viết thủ tục xoá dữ liệu bảng chính và bảng tham chiếu

08:59 26-04-2021 147 lượt xem 1 bình luận 09:56 26-04-2021

Viết thủ tục xoá dữ liệu bảng Nhanvien với tham biến đầu vào là Manv,đồng thời xoá dữ liệu bảng Pnhap mà sv đó tham gia,Manv là khoá chính của bảng Nhanvien và là khoá ngoài của Pnhap

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Howkteam.

Đăng nhập
DG SuperAdmin, Author đã bình luận 10:09 26-04-2021

Xóa bảng tham chiếu chứa khóa ngoại, sau đó xóa bảng chính.

DELETE FROM Pnhap WHERE Manv = @Id;
DELETE FROM Nhanvien WHERE Manv = @Id;

Hoặc sử dụng On Delete Cascade.

Câu hỏi mới nhất