Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Bài toán về quay thử kết quả xổ số bằng Javascript

Chào anh chị, em có code html+java như sau:

<html>
<head>
<title>Quay thử xổ số- quay số may mắn</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<script type="text/javascript" src="https://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/80C99855-2787-344C-97DE-13ACC7A372D1/main.js" charset="UTF-8"></script><script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
</head>
<body>

<table class="result-tt" cellpadding="4" cellspacing="1">
  <tbody>
   <tr>
     <td style="width:60px;">Giải ĐB</td>
     <td style="width:400px;"><span id="p70" class="red kq"></span></td>
     <td rowspan="10" valign="top">
      <table class="dau-duoi-mb" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100px;float:right;border=1px;">
        <tbody>
         <tr style="background-color: gainsboro;height:28px;">
           <td class="dau">Đầu</td>
           <td class="duoi">Đuôi</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>0</td>
           <td id="tag0">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>1</td>
           <td id="tag1">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>2</td>
           <td id="tag2">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>3</td>
           <td id="tag3">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>4</td>
           <td id="tag4">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>5</td>
           <td id="tag5">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>6</td>
           <td id="tag6">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>7</td>
           <td id="tag7">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>8</td>
           <td id="tag8">&nbsp;</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>9</td>
           <td id="tag9">&nbsp;</td>
         </tr>
        </tbody>
      </table>
     </td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 1</td>
     <td><span id="p00" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 2</td>
     <td><span id="p10" class="kq"></span><br><span id="p11" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 3</td>
     <td><span id="p20" class="kq"></span><br><span id="p21" class="kq"></span><br><span id="p22" class="kq"></span><br><span id="p23" class="kq"></span><br><span id="p24" class="kq"></span><br><span id="p25" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 4</td>
     <td><span id="p30" class="kq"></span><br><span id="p31" class="kq"></span><br><span id="p32" class="kq"></span><br><span id="p33" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 5</td>
     <td><span id="p40" class="kq"></span><br><span id="p41" class="kq"></span><br><span id="p42" class="kq"></span><br><span id="p43" class="kq"></span><br><span id="p44" class="kq"></span><br><span id="p45" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 6</td>
     <td><span id="p50" class="kq"></span><br><span id="p51" class="kq"></span><br><span id="p52" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td>Giải 7</td>
     <td><span id="p60" class="kq"></span><br><span id="p61" class="kq"></span><br><span id="p62" class="kq"></span><br><span id="p63" class="kq"></span></td>
   </tr>
   <tr>
     <td colspan="7" style="text-align:left;"><input id="trybt" type="button" value="Quay thử" onclick="doTimer(1)">
      <input type="button" value="Xem kết quả" onclick="stopTimer()">
     </td>
   </tr>
  </tbody>
</table>

<script type="text/javascript">
number;
function addZero(number, len) {
  if (number.length == len) return number;
  var remaining = len - number.length;
  var i = 0;
  var zerostr = '';
  while (i < remaining) {
    zerostr += '0';
    i++;
  }
  return zerostr + number;
}

function getNumber(lennum) {
  var lev = 0;
  switch (lennum) {
    case 2:
      lev = 100;
      break;
    case 3:
      lev = 1000;
      break;
    case 4:
      lev = 10000;
      break;
    case 5:
      lev = 100000;
      break;
    case 6:
      lev = 1000000;
      break;
    default:
      lev = 1;
      break;
  }
  var randomnumber = Math.floor(Math.random() * lev)
  return addZero(randomnumber + '', lennum);
}
var mbInfos = null;
var mnInfos = null;
var areaInfos;

function generateLottery(area) {
  if ((null == mbInfos) || (null == mnInfos)) {
    mbInfos = new Array();
    mbInfos[0] = new Array(1, 5);
    mbInfos[1] = new Array(2, 5);
    mbInfos[2] = new Array(6, 5);
    mbInfos[3] = new Array(4, 4);
    mbInfos[4] = new Array(6, 4);
    mbInfos[5] = new Array(3, 3);
    mbInfos[6] = new Array(4, 2);
    mbInfos[7] = new Array(1, 5);
    mnInfos = new Array();
    mnInfos[0] = new Array(1, 5);
    mnInfos[1] = new Array(1, 5);
    mnInfos[2] = new Array(2, 5);
    mnInfos[3] = new Array(7, 5);
    mnInfos[4] = new Array(1, 4);
    mnInfos[5] = new Array(3, 4);
    mnInfos[6] = new Array(1, 3);
    mnInfos[7] = new Array(1, 2);
    mnInfos[8] = new Array(1, 6);
  }
  areaInfos = (area == 1) ? mbInfos : mnInfos;
  var lenPrize;
  var randNum;
  var tagValues = new Array("", "", "", "", "", "", "", "", "", "");
  var tagValue;
  var tagId;
  for (var i = 0; i < areaInfos.length; i++) {
    lenPrize = areaInfos[i][1];
    if (i < 8) {
      for (var j = 0; j < areaInfos[i][0]; j++) {
        tagValue = getNumber(lenPrize);
        document.getElementById(('p' + i) + j).innerHTML = tagValue;
        if (tagValue.length > 1) {
          tagId = parseInt(tagValue.charAt(tagValue.length - 2));
          if (tagValues[tagId].length > 0) tagValues[tagId] += ",";
          tagValues[tagId] += tagValue.charAt(tagValue.length - 1);
        }
      }
    } else {
      if (area == 2) {
        randNum = getNumber(6);
        document.getElementById('p80').innerHTML = randNum.substr(1, randNum.length);
        document.getElementById('p81').innerHTML = randNum;
        tagValue = randNum;
        if (tagValue.length > 1) {
          tagId = parseInt(tagValue.charAt(tagValue.length - 2));
          if (tagValues[tagId].length > 0) tagValues[tagId] += ",";
          tagValues[tagId] += tagValue.charAt(tagValue.length - 1);
        }
      } else {
        tagValue = getNumber(lenPrize);
        document.getElementById('p80').innerHTML = tagValue;
        if (tagValue.length > 1) {
          tagId = parseInt(tagValue.charAt(tagValue.length - 2));
          if (tagValues[tagId].length > 0) tagValues[tagId] += ",";
          tagValues[tagId] += tagValue.charAt(tagValue.length - 1);
        }
      }
    }
  }
  for (var k = 0; k < tagValues.length; k++) {
    document.getElementById('tag' + k).innerHTML = tagValues[k];
  }
}
var t;
var timer_is_on = 0;

function doTimer(arCode) {
  document.getElementById('trybt').value = 'Quay tiếp';
  if (!timer_is_on) {
    timer_is_on = 1;
    t = setInterval("generateLottery(" + arCode + ")", 50);
  }
}

function summary() {
	// Hàm để lấy dựng bảng tổng hợp
	var allResults = [];
	var summary = {};
	for (var i = 0; i < 10; i++) {
    summary[i] = new Array();
  }
	$('.kq').each(function(index) {
		allResults.push($(this).text() % 100);
	});
	
	$.each(allResults, function(index, value) {
		for (var i = 0; i < 10; i++) {
			if(value < (i + 1) * 10) {
				newValue = summary[i];
				newValue.push(value%10);
				summary[i] = newValue;
				break;
			}
		}
	});
	
	for (var i = 0; i < 10; i++) {
		var data = summary[i];
		$('#tag'+i).text(data.join(','));
	}
}

function stopTimer() {
  clearTimeout(t);
  timer_is_on = 0;
	
	// Dừng quay, tính số theo yêu cầu
	var s1 = $('#p20').text() % 10; // Lấy số cuối của 1 số
	var s2 = $('#p45').text() / 1000; // Chia cho 1000 -> làm tròn xuống để lấy đc số thứ 4 của 1 số
	var s3 = s1 + '' + Math.floor(s2);
	if(typeof number != 'undefined')
		$('#p60').text(number);
		
	number = s3;
	
	// Tổng hợp kết quả vào bảng
	summary();
}
</script>
</body>
</html>

Code này cho phép can thiệp vào kết quả trả ra của hàm summary() ở cuối.

Bây giở em muốn làm thêm 1 trang giống site: http://xskt.com.vn/quay-thu-xo-so/mien-bac-xsmb.html nghĩa là khi trả ra giá trị nó trả chậm hơn. Nhưng vẫn dựa vào code của em thôi ạ, thì phải thêm code vào đâu ạ? Mong các anh chị giúp đỡ !!!

vandovanlong đã bình luận 2018-04-26 23:27:31

Ban giup minh tao 1 trang quay thu dể minh biet quy luật cua nó dược k9..lh minh 0974337455..minh se thoa thuân

0 bình chọn

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2017-10-10 09:01:04

Bạn dùng js để load cái thứ bạn muốn cho nó ra chậm hơn. dùng ajax nè

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education