Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

bị lỗi gì mà lại in ra số mặc định như kia v m.n

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define MAX 50
void Nhap(int A[][MAX], int &m, int &n)
{
	int *p = (int*)malloc(m*n * sizeof(int));
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		{
			printf("A[%d][%d] = ", i, j);
			scanf_s("%d", (p + i*m + j));
		}
	}
}
void Xuat(int A[][MAX], int m, int n)
{
	int *p = (int*)malloc (m*n * sizeof(int));

	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		for (int j = 0; j < n; j++)
		
			printf(" %d ", *( p + i*m + j));
		
		printf("\n");
	}
}
void main()
{
	int a[MAX][MAX], m, n;
	scanf_s("%d%d", &m, &n);
	Nhap(a, m, n);
	Xuat(a, m, n);
	_getch();
}

 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-07 20:11:26

hỏi code. quăng code. muốn fix dùm hem có hình ảnh hay lỗi cụ thể

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education