Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Cách lấy dữ liệu của các row trong Gridcontrol WPF ?

 Mình phải in 1 lúc nhiều hoá đơn. Nhưng mà cứ chọn từng tên khách để in thi lâu với cực lắm. Tên khách hàng ở 1 cái bảng view nhưng vì lặp tên (có chủ ý) nên mình dùng SELECT DISTINIC qua 1 cái gridcontrol. Bây giờ mình muốn cứ mỗi 1 cái tên ở gridcontrol sẽ in ra 1 cái hoá đơn mang tên đó. Khi Debug string.Concat return lại ra như này: 

string Concat return :  SELECT * FROM viewdulieu2 WHERE Khachdat = N''
 

DataTable a = new DataTable();
      a = ((DataView)ctrlgridviewdulieu0.ItemsSource).ToTable();
    
      foreach (DataRow row in a.Rows)
      {
        DataTable dtrow = new DataTable();
        dtrow = a.Clone();

        dtrow.ImportRow(row);
        try
        {
          cnn.Open();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand(" SELECT * FROM viewdulieu2 WHERE Khachdat = N'" + dtrow + "'", cnn);
          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
          DataTable dt1 = new DataTable();
          da.Fill(dt1);
          XtraReport1 report = new XtraReport1();
          report.DataSource = dt1;
          //  report.Print();
          cnn.Close();
          report.ShowPreviewDialog();
        }
        catch (Exception ex)
        {
          cnn.Close();
          MessageBox.Show(ex.Message);
        }

THANKS!!!!!!!

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2018-05-11 23:22:18
SqlCommand cmd = new SqlCommand(" SELECT * FROM viewdulieu2 WHERE Khachdat = N'" + row+ "'", cnn);

 

chỗ này lấy row ra sài thôi chứ đống ở trên tác dụng gì vậy bạn nhỉ

Hưng Nguyễn đã sửa 2018-05-11 23:49:24

Mình  tìm trên mạng. mỗi trang 1 tý ghép lại :D nhưng mình nghĩ ko sai vì select dữ liệu với điều kiện gì đó. Ở đây là điều kiện Khachdat= tên của ai đó. Lấy row nhưng phải cho chương trình biết là row ở cái ctrlgridviewdulieu0  chứ.

 Giúp mình fix lại với . Thanks!!!

0 bình chọn
K9 đã bình luận 2018-05-12 15:40:06

đúng là vậy nhưng cái code demo kìa bạn. bạn truyền row vào. bạn đã lấy row của thằng ctrlgridviewdulieu0   ra sài rồi đó

0 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education