Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

cần chỉ giáo tại vì sắp kiểm tra

Đề 1 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết hàm xuất các phần tử lẻ có trong mảng. 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output1.txt chứa  các số lẻ tìm được từ câu 2

Đề 2 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết hàm tính tổng các phần tử trên cùng một cột của mảng số nguyên nxm phần tử 3. Viết hàm tạo tập tin văn bản tên output2.txt chứa  tổng từng cột của mảng nxm  tìm được từ câu 2

Đề 3 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết chương trình tính giá trị trung bình từng hàng mảng số nguyên nxm phần tử 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output3.txt chứa các giá trị trung bình tìm được từ câu 2
Đề 4 Viết chương trình khai báo kiểu dữ liệu có cấu trúc để biểu diễn một phân số. Hãy viết hàm thực hiện những công việc sau: • Tính tổng, hiệu, tích, thương hai phân số. • Rút gọn phân số. • Qui đồng hai phân số. • So sánh hai phân số.

Đề 5 Viết chương trình tạo một file chứa các số nguyên có tên SONGUYEN.INP. Sau đó đọc file SONGUYEN.INP và ghi các số chẵn vào file SOCHAN.OUT và những số lẻ vào file SOLE.OUT.

Đề 6 Viết chương trình tạo tập tin nhị phân chứa 1000 số nguyên bất kỳ ghi vào file SONGUYEN.INP. Mỗi dòng 10 số, sau đó viết chương trình đọc file SONGUYEN.INP, sắp xếp theo thứ tự tăng dần và lưu kết quả vào file SONGUYEN.OUT.

Đề 7 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết hàm sắp xếp mảng hai chiều vừa nhập tăng dần theo hàng 3. Viết hàm tạo tập tin văn bản tên output7.txt chứa  mảng nxm  sau khi đã sắp xếp

Đề 8 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết chương trình sắp xếp giảm dần từng cột của mảng số nguyên nxm phần tử 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output8.txt chứa mảng vừa sắp xếp bên trên. 
Đề 9
1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input9.txt chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ 2. Viết chương trình  đếm các phần tử âm, dương trong dãy số nguyên đọc được từ file ở câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output9.txt chứa phần tử âm trên 1 hàng, phần tử dương trên 1 hàng.

Đề 10 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input10.txt chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ 2. Viết chương trình  tính tổng các phần tử nguyên tố trong dãy số vừa đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output10.txt chứa các số nguyên tố tìm được từ dãy số nguyên ở câu 1

Đề 11 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input11.txt chứa 1 dãy số nguyên bất kỳ 2. Viết chương trình tính tổng các phần tử nằm ở vị trí chẵn trong dãy số vừa đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output11.txt chứa các số ở vị trí chẵn từ dãy số nguyên ở câu 1
Đề 12 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input12.txt chứa 1 dãy ký tự bất kỳ 2. Yêu cầu nhập 1 ký tự muốn xóa. Thực hiện xóa tất cả những ký tự đó trong chuỗi đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output12.txt chứa dãy ký tự còn lại ở câu hai

 Đề 13 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input13.txt chứa 1 dãy ký tự bất kỳ
2. Viết chương trình tìm kiếm xem ký tự nào xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output13.txt chứa tất cả các ký tự xuất hiện nhiều nhất. Ví dụ ký tự a xuất hiện trong dãy nhiều nhất với 5 lần xuất hiện, file output13.txt phải chứa 5 ký tự a.

Đề 14 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input14.txt chứa 1mảng số nguyên hai chiều nxn phần tử 2. Viết hàm in các số nguyên tố nằm trên đường chéo phụ của ma trận vuông vừa đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output14.txt chứa các số nằm trên đường chéo phụ của ma trận vuông vừa đọc được từ câu 1
Đề 15 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input15.txt chứa 1mảng số nguyên hai chiều nxn phần tử 2. Viết chương trình in các giá trị chẵn trên đường chéo chính của ma trận vuông đọc được từ câu 1 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output15.txt chứa các số nằm trên đường chéo chính của ma trận vuông vừa đọc được từ câu 1
Đề 16 1. Viết chương trình đọc 1 tập tin văn bản  tên input16.txt chứa 1mảng số nguyên hai chiều nxn phần tử 2. Viết chương trình sắp xếp ma trận  đọc được từ câu 1 theo thứ tự giảm dần từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. 3. Viết chương trình tạo tập tin văn bản tên output16.txt chứa ma trận đã sắp xếp ở câu 2 
Đề 17 1. Viết chương trình nhập xuất mảng hai chiều nxm sử dụng con trỏ 2. Viết hàm sắp xếp mảng hai chiều vừa nhập giảm dần theo hàng 3. Viết hàm tạo tập tin văn bản tên output17.txt chứa  mảng nxm  sau khi đã sắp xếp
Đề 18 Viết chương trình tạo một file chứa 1 dãy ký tự có tên KYTU.INP. Sau đó thực hiện các công việc sau: 1. Đọc file KYTU.INP.  2. Nhập một ký tự bất kỳ từ bàn phím thực hiện xóa  ký tự này trong chuỗi ký tự đọc được từ câu 1 3. Ghi ra file OUTPUTKYTU.INP chuỗi ký tự còn lại sau khi xóa đi ký tự nhập vào từ bàn phím. Đề 19 Viết chương trình khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn một hỗn số. Hãy viết hàm thực hiện những công việc sau : 1. Đổi hỗn số sang phân số 2. Tính tổng, tích hai hỗn số

Đề 20 1. Viết chương trình đọc một file văn bản INPUT20.txt gồm 5 dòng, mỗi dòng chứa họ và tên 2. Viết hàm cắt chuỗi họ tên thành chuỗi họ lót và chuỗi tên. Ví dụ: chuỗi họ tên là:”Nguyễn Văn A” cắt ra 2 chuỗi là chuỗi họ lót:”Nguyễn Văn”,chuỗi tên là:”A” 3. Viết hàm tạo tập tin văn bản tên output20.txt chứa  tên từ các chuỗi họ và tên đọc được từ câu 1. Mỗi tên trên 1 dòng

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-07 20:12:54

ngồi đó mà hóng

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education