Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Chuyển String sang boolean

private void loadData() {
    try {
      File file = new File(fileName);
      if (!file.exists()) {
        return;
      }
      FileReader fr = new FileReader(fileName);
      BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
      String S;
      while ((S = br.readLine()) != null) {
        S = S.trim();
        if (S.length() > 0) {
          StringTokenizer stk = new StringTokenizer(S, ";");
          String code = stk.nextToken();
          String name = stk.nextToken();
          String sexStr = stk.nextToken();
          boolean sex = false;
          if (sexStr.toUpperCase().equals("MALE")) {
            sex = true;
          }
          int salary = Integer.parseInt(stk.nextToken());
          model.getData().add(new Employee(code, name, code, sex, salary));
        }
      }
      fr.close();
      br.close();
    } catch (Exception e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, e);
    }

E đang làm bài tập có phần load dữ liệu từ file txt lên bảng trong java swing. Có phần sex trong file có giá trị male or female còn trong class thì là kiểu boolean male(true), female(false). E tách ra r so sánh như trong code mà k hiểu sao lúc chạy lại bị quăng ra exeption. Mong mn giúp e với.

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

3
Hoàng Trung đã trả lời 2018-02-07 21:44:20

Bạn có thể cho mình xem lỗi là gì được ko?

0
C# learner đã trả lời 2018-02-08 22:14:35

Mình ko biết nhiều về Java nhưng hình như dấu xuống dòng là /r/n thì phải, bạn thử bỏ đi (substring()) đi xem. Java chắc cũng như c# nên đoán vậy :)

 

0
C# learner đã trả lời 2018-02-08 22:18:29

hoặc bạn viết cái file đấy ra 1 cái string nào đấy rồi Split(" "); ra chẳng hạn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education