Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

GroupStyle Binding trong C# WPF, Xaml

Anh ơi trong tường hợp này thì Cái  {Binnding Name} Là Property nào ạ Anh có  thể viết đầy đủ (System.Windows.Controls.Button.Content thay vì chỉ Content) Tên đc không ạ và Còn những Property nào trong Cái lớp đấy hay dùng nữa ạ

<ListView.GroupStyle>
        <GroupStyle>
          <GroupStyle.ContainerStyle>
            <Style TargetType="{x:Type GroupItem}">
              <Setter Property="Template">
                <Setter.Value>
                  <ControlTemplate>
                    <Expander IsExpanded="True" Background="{x:Null}">
                      <Expander.Header>
                        <StackPanel>
                          <TextBlock Text="{Binding Name}Foreground="{Binding}" ></TextBlock>
                        </StackPanel>
                      </Expander.Header>
                      <ItemsPresenter/>
                    </Expander>
                  </ControlTemplate>
                </Setter.Value>
              </Setter>
            </Style>
          </GroupStyle.ContainerStyle>
        </GroupStyle

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-04-15 10:18:17

Name đó là 1 property bạn tạo ra trong ViewModel. ViewModel này được gán cho DataContext của thằng xaml mà bạn đang dùng đó

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education