Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Help truy vấn với store procedure trong SQL Server

IF OBJECT_ID('spSearch') IS NOT NULL 
	DROP PROC spSearch
GO 
CREATE PROC spSearch 
	@VendorVar varchar(50) = '%'
AS 
SELECT VendorName
	FROM Vendors 
	WHERE VendorName LIKE @VendorVar
GO

EXEC spSearch 'A%' // tìm những người có tên bắt đầu là A

Cho mình hỏi cách nào để tìm những người có tên bắt đầu là A hoặc B mà không phải thay đổi code store procedure ko ?

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
PhatNT đã trả lời 2017-06-02 13:52:47

Mình tìm được lời giải rồi thanks mn đã quan tâm.

K9 đã bình luận 2017-06-03 10:00:05

Lời giải là gì post lên và cho dấu tick để mọi người sau tham khảo nhé bạn

1 bình chọn
1
PhatNT đã trả lời 2017-10-07 00:29:51

Mình sử dụng Regular Expression vào mệnh đề truy vấn như sau:

EXEC spSearch '[AB]%'

Như vậy khi thực hiện PROC thì nó chỉ hiện những người có tên bắt đầu là A hoặc B 

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/like-transact-sql

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education