Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

5

Import file Excel vào listview bị lỗi - C#

Lỗi "exception from hresult 0x800a03ec"

 

 private void import1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Create Object
      OpenFileDialog fopen = new OpenFileDialog();
      // Show ass
      fopen.Filter = "Excel(.xlsx)|*.xlsx";
      fopen.FilterIndex = 1;
      fopen.RestoreDirectory = true;
      fopen.Multiselect = false;
      fopen.Title = "Import File";
      fopen.ShowDialog();
      //xu ly
      if (fopen.FileName != "")
      {
        lblPath.Text = fopen.FileName;
        // Create Object
        Excel.Application app = new Excel.Application();
        //Open Excel
        Excel.Workbook wb = app.Workbooks.Open(fopen.FileName);
        try
        {
          // mo sheet
          Excel._Worksheet sheet = wb.Sheets[1];
          Excel.Range range = sheet.UsedRange;
          // doc du lieu
          int rows = range.Rows.Count;
          int cols = range.Columns.Count;
          for (int c = 1; c <= cols; c++)
          {
            string columnname = range.Cells[1, c].value.ToString();
            ColumnHeader col = new ColumnHeader();
            col.Text = columnname;
            col.Width = 120;
            listProfile.Columns.Add(col);

          }
          for (int i = 2; i <= rows; i++)
          {
            ListViewItem item = new ListViewItem();
            for (int j = 0; j <= cols; j++)
            {
              item.SubItems.Add(range.Cells[i, j].Value.ToString());
              listProfile.Items.Add(item);
            }
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Thong Bao", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
          
        }      }
      else
      {
      }
    }

 

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

7
K9 đã trả lời 2017-12-07 00:17:26

Dùng EPPlus ấy baby. dễ sài

5
nguyendat111195 đã trả lời 2017-12-07 00:27:39

Hình như toidicodedao có 1 bài. Thank đại ca

K9 đã bình luận 2017-12-07 14:48:26

post code lên cho mọi người tham khảo nha baby

1 bình chọn

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education