Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Làm cách nào để ghi dữ liệu ra file Excel (.xlsx) trong C#

Có bác nào biết export database ra excel bằng EntityFramwork không?? Em viết winform bác nào biết giúp em với ạ??

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

4
DG đã trả lời 2017-05-06 00:24:46

Bạn có thể tham khảo đoạn code bên dưới. Dùng entity framework để đọc data lên, sau đó sử dụng đoạn code bên dưới để write to excel file, đọc comment để hiểu:

Microsoft.Office.Interop.Excel.Application oXL;
Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook oWB;
Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet oSheet;
Microsoft.Office.Interop.Excel.Range oRng;
object misvalue = System.Reflection.Missing.Value;
try
{
  //Start Excel and get Application object.
  oXL = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
  oXL.Visible = true;

  //Get a new workbook.
  oWB = (Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook)(oXL.Workbooks.Add(""));
  oSheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet)oWB.ActiveSheet;

  //Add table headers going cell by cell.
  oSheet.Cells[1, 1] = "First Name";
  oSheet.Cells[1, 2] = "Last Name";
  oSheet.Cells[1, 3] = "Full Name";
  oSheet.Cells[1, 4] = "Salary";

  //Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.
  oSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;
  oSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment =
    Microsoft.Office.Interop.Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter;

  // Create an array to multiple values at once.
  string[,] saNames = new string[5, 2];

  saNames[0, 0] = "John";
  saNames[0, 1] = "Smith";
  saNames[1, 0] = "Tom";

  saNames[4, 1] = "Johnson";

  //Fill A2:B6 with an array of values (First and Last Names).
  oSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;

  //Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).
  oRng = oSheet.get_Range("C2", "C6");
  oRng.Formula = "=A2 & \" \" & B2";

  //Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply format.
  oRng = oSheet.get_Range("D2", "D6");
  oRng.Formula = "=RAND()*100000";
  oRng.NumberFormat = "$0.00";

  //AutoFit columns A:D.
  oRng = oSheet.get_Range("A1", "D1");
  oRng.EntireColumn.AutoFit();

  oXL.Visible = false;
  oXL.UserControl = false;
  oWB.SaveAs("c:\\test\\test505.xls", Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlWorkbookDefault, Type.Missing, Type.Missing,
    false, false, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange,
    Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);

  oWB.Close();

  //...

 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education