Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

2

Làm thế nào để tạo ra file excel trên webserver?

Có bác nào trong group đã làm export excel trên webserver chưa? Export ra xong nhét vào response cho user tải về?

 

Asp net C# nhé!

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
DG đã trả lời 2017-05-25 23:21:13

Sử dụng thư viện đối tượng ExcelPackage trong thư viện EPPlus nha, install thông qua Nuget Packet.


/// <summary>
/// Creates the data table.
/// </summary>
/// <returns>DataTable</returns>
private static DataTable CreateDataTable()
{
  DataTable dt = new DataTable();
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    dt.Columns.Add(i.ToString());
  }
 
  for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    DataRow dr = dt.NewRow();
    foreach (DataColumn dc in dt.Columns)
    {
      dr[dc.ToString()] = i;
    }
 
    dt.Rows.Add(dr);
  }
  return dt;
}
 
public FileResult download()
{
  using (ExcelPackage p = new ExcelPackage())
  {
    //Here setting some document properties
    p.Workbook.Properties.Author = "Zeeshan Umar";
    p.Workbook.Properties.Title = "Office Open XML Sample";
 
    //Create a sheet
    p.Workbook.Worksheets.Add("Sample WorkSheet");
    ExcelWorksheet ws = p.Workbook.Worksheets[1];
    ws.Name = "Sample Worksheet"; //Setting Sheet's name
    ws.Cells.Style.Font.Size= 11; //Default font size for whole sheet
    ws.Cells.Style.Font.Name = "Calibri"; //Default Font name for whole sheet
 
 
    DataTable dt = CreateDataTable(); //My Function which generates DataTable
 
    //Merging cells and create a center heading for out table
    ws.Cells[1, 1].Value = "Sample DataTable Export";
    ws.Cells[1, 1, 1, dt.Columns.Count].Merge = true;
    ws.Cells[1, 1, 1, dt.Columns.Count].Style.Font.Bold = true;
    ws.Cells[1, 1, 1, dt.Columns.Count].Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;
 
    int colIndex = 1;
    int rowIndex = 2;
 
    foreach (DataColumn dc in dt.Columns) //Creating Headings
    {
      var cell = ws.Cells[rowIndex, colIndex];
 
      //Setting the background color of header cells to Gray
      var fill = cell.Style.Fill;
      fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
      fill.BackgroundColor.SetColor(Color.Gray);
 
 
      //Setting Top/left,right/bottom borders.
      var border = cell.Style.Border;
      border.Bottom.Style = 
        border.Top.Style = 
        border.Left.Style = 
        border.Right.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
 
      //Setting Value in cell
      cell.Value = "Heading " + dc.ColumnName;
 
      colIndex++;
    }
 
    foreach (DataRow dr in dt.Rows) // Adding Data into rows
    {
      colIndex = 1;
      rowIndex++;
      foreach (DataColumn dc in dt.Columns)
      {
        var cell = ws.Cells[rowIndex, colIndex];
        //Setting Value in cell
        cell.Value = Convert.ToInt32(dr[dc.ColumnName]);
 
        //Setting borders of cell
        var border = cell.Style.Border;
        border.Left.Style =
          border.Right.Style = ExcelBorderStyle.Thin;
        colIndex++;
      }
    }
 
    colIndex = 0;
    foreach (DataColumn dc in dt.Columns) //Creating Headings
    {
      colIndex++;
      var cell = ws.Cells[rowIndex, colIndex];
 
      //Setting Sum Formula
      cell.Formula = "Sum("+ 
              ws.Cells[3, colIndex].Address+
              ":"+
              ws.Cells[rowIndex-1, colIndex].Address+
              ")";
 
      //Setting Background fill color to Gray
      cell.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
      cell.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.Gray);
    }
  }
}

Trả về cho user thông qua FileResult:

string fileName = DateTime.Now.ToString("ddMMyyyy_HHmmss") + "_" + Guid.NewGuid().ToString() + ".xlsx";

//Generate A File with name
Byte[] bin = p.GetAsByteArray();
return File(bin, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Octet, fileName);

Ảnh minh họa: Link

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education