Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

LAP TRINH C# TẠO PHAN MEM QUAN LY QUAN CAFE

void ShowBill(int id) { lsvBill.Items.Clear(); List<QuanLyQuanCafe.DTO.Menu> listBillInfo = MenuDAO.Instance.GetListMenuByTable(id); foreach (QuanLyQuanCafe.DTO.Menu item in listBillInfo) { ListViewItem lsvItem = new ListViewItem(item.FoodName.ToString()); lsvItem.SubItems.Add(item.Count.ToString()); lsvItem.SubItems.Add(item.Price.ToString()); lsvItem.SubItems.Add(item.TotalPrice.ToString()); lsvBill.Items.Add(lsvItem); } }

LỔI: 

lsvBill.Items.Clear();

..................

lsvBill.Items.Add(lsvItem);

PHÁT HIỆN LỔI:

Severity    Code    Description    Project    File    Line    Suppression State
Error    CS0103    The name 'lsvBill' does not exist in the current context    QuanLyQuanCafe   fTableManager.cs    52    Active
Error    CS0103    The name 'lsvBill' does not exist in the current context    QuanLyQuanCafe   fTableManager.cs    62    Active

MONG AD GIUP SỮA LẠI GIÚP!

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
nguyenthanhdanh55162 đã trả lời 2019-02-09 16:06:16

Bạn cần xem lại biến 'lsvBill' của bạn nha, mình thấy trong cái hàm ShowBill thì bạn chưa khai biến đó.

0
Quang NV đã trả lời 2019-02-16 19:53:04

Tạo cái listView vs tên là lsvBill chưa

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education