Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

List<> trong Java, Mong mọi người chỉ giáo em với. em mãi k fixx đc :((

Hi mọi người, em có 1 vấn đề về lập trình java mà fix mãi k đc. mong mọi người chỉ giáo :))

đề bài: xây dựng lớp người có thông tin họ tên, ngày sinh. Xây dựng lớp cán bộ chứa thông tin: mã, phòng ban, chức vụ, lương và phương thức nhập xuất.. Viết chương trình nhập vào danh sách cán bộ.

1. Đếm số cán bộ  thuộc phòng kĩ thuật.

2. Kiểm tra cán bộ Nguyễn Văn A có trong danh sách không?. Nếu có đưa ra thông tin.

3. sắp xêp  danh sách cán bộ thuộc phòng kế hoạch giảm dần theo lương.

và đây là code của em. Em dùng List<> để làm bài này. Vấn đề của em hiện nay 

Câu 1: biến đếm của em lúc nào cùng về 0 

Câu 2: Em không biết tìm đc tên nguyên Văn A rồi thì làm sao để xuất ra đc đúng thông tin người đó.

Câu 3: vì em đang mải suy nghĩ 2 câu kia nên câu 3 em chưa làm đc :((

Đây là code của em về Class cán bộ. MOng mọi người có thể chỉ dạy vì em thực sự đã suy nghi hết lực của mình rồi :((. Nếu có ý tưởng tối ưu đc hơn e mong có thể đc tham khảo. Em cảm ơn.

 

pac

kage kiemtra;
import java.nio.channels.SelectableChannel;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class canbo extends nguoi {
    List<canbo> list = new LinkedList<canbo>();
    private String macanbo;
    private  String phongban;
    private String chucvu;
    private float luong;
    public canbo b;
    private static int dem = 0;
    public String getMacanbo() {
        return macanbo;
    }
    public void setMacanbo(String macanbo) {
        this.macanbo = macanbo;
    }
    public String getPhongban() {
        return phongban;
    }
    public void setPhongban(String phongban) {
        this.phongban = phongban;
    }
    public String getChucvu() {
        return chucvu;
    }
    public void setChucvu(String chucvu) {
        this.chucvu = chucvu;
    }
    public float getLuong() {
        return luong;
    }
    public void setLuong(float luong) {
        this.luong = luong;
    }
    
    Scanner z = new Scanner(System.in);
    public void nhap()
    {    
        int n;
        System.out.println("Nhap vao N");
        n = z.nextInt();
        for(int i=0; i<n; i++)
        {
        b = new canbo();
        System.out.println("Nhap vao ten can bo: ");
        b.setHoten(z.next());
        System.out.println("nhap vao ma can bo: ");
        b.setMacanbo(z.next());
        z.nextLine();
        System.out.println("Nhap vao ngay sinh: ");
        b.setNgaysinh(z.next());
        System.out.println("Nhap vao phong ban: ");
        b.setPhongban(z.next());
        z.nextLine();
        System.out.println("nhap vao chuc vu");
        b.setChucvu(z.next());
        z.nextLine();
        System.out.println("Nhap vao luong: ");
        b.setLuong(z.nextFloat());
        if(b.getPhongban() == "Ki thuat")
        {
            b.dem++;
        }
        list.add(b);
        }
        
    }
    public void xuat()
    {
        for (canbo canbo : list) {
            System.out.println("Ten can bo"+ canbo.getHoten());
            System.out.println("Ma can bo"+ canbo.getMacanbo());
            System.out.println("ngay sinh"+canbo.getNgaysinh());
            System.out.println("Phong ban: "+ canbo.getPhongban());
            System.out.println("chuc vu: " + canbo.getChucvu());
            System.out.println("luong: "+ canbo.getLuong());
        }
        System.out.println("So nhan vien phong ki thuat la"+ b.dem);
    }
    
    public void searchnv()
    {
        if(b.getHoten() == "Nguyen Van A")
        {
            
        }
    }

}
 

 

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education