Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

lôi khi cài phần mềm "unhandled exception has occurred in your application. if you click continue"

Mình cài phần mềm và nó báo lỗi ai biết bị sao ko chỉ mình với mình tìm lỗi này trên mạng bảo cài net framework nhưng ko hiểu sao vẫn bị cám ơn mọi người

 unhandled exception has occurred in your application if you click continue the application. if you click Continue, the application will ignore this error and attempt to contiue. if you click Quict, the application will close immediately

the type initializer for 'oracle.dataaccess.client.oracleconnection' threw an exception 

 

 

See the end of this message for details on invoking 
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Oracle.DataAccess.Client.OracleConnection' threw an exception. ---> Oracle.DataAccess.Client.OracleException: The provider is not compatible with the version of Oracle client
   at Oracle.DataAccess.Client.OracleInit.Initialize()
   at Oracle.DataAccess.Client.OracleConnection..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Oracle.DataAccess.Client.OracleConnection..ctor(String connectionString)
   at X33.DAL.Base.QLNguoidungDAOBase.CheckInfos(String MA_QLNguoidung)
   at X33.Biz.QLNguoidungService.CheckInfos(String Ma_QLNguoidung)
   at X33.Login.login_()
   at X33.Login.btnDangNhap_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
   at DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
K9 đã trả lời 2018-11-11 12:37:30

ít ra cũng phải biết phần mềm nào. mà theo kinh nghiệm của mình thì lỗi này vô vàng lý do.l chỉ có thể thử cài lại, bản cài khác hay win khác thôi

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Thông tin

Đã hỏi 2018-11-10 23:32:42
Đã xem 42 lần
Hoạt động 2018-11-11 12:37:30

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education