Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

python + sublime

cho mình hỏi khi mình nhấn ctrl + b trong sublime text 3, phần mềm báo lỗi như sau, làm sao khắc phục (mình đã đổi thêm path vẫn chạy bình thường trên cmd):

'python' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. [Finished in 0.4s with exit code 1] [shell_cmd: python -u "C:\Users\User\Desktop\python\number.py"] [dir: C:\Users\User\Desktop\python] [path: C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7;C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.7]

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

0
113online2013 đã trả lời 2019-01-11 11:53:27

mình cũng vậy , ai giúp với 

0
A Xin đã trả lời 2019-01-16 13:44:34

bạn cài lại Python nhé, để ý chứ đừng cứ mà Next với Next, bạn sẽ thấy cái Checkbox Add PATH ấy, bạn tích vào nhé

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education