Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Sử dụng lệnh break trong php

Các anh chị cho em hỏi sử dụng lệnh break như thế này lại không hoạt động ạ.

<div class="btnlog" onclick="
			var name = document.getElementById('name');
			var us = document.getElementById('user');
			var mk = document.getElementById('mkhau');
			var rmk = document.getElementById('rkhau');
			var sl = document.getElementById('slink');
			var kt = true;
			<?php
				$connect = mysqli_connect("localhost","root","","lsonline");
				mysqli_query($connect,"SET NAMES 'utf8'");
				$query = "SELECT * FROM user";
				$data = mysqli_query($connect,$query);
				while ($dong = mysqli_fetch_array($data)) {
				?>
					if (us.value == <?php echo $dong['user'] ?>){
						kt = false;
						<?php break; ?>//câu lệnh này không hoạt động
					}
				<?php
				}
			?>">

 

0 câu trả lời Thêm câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education