Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

0

Thiết kế website

Chào Kteam ạ, hiện tại mình mới tập tành thiết kế web sau thời gian tự học. Mình đang mắc vấn đề về "form" khi liên kết với javascript, như là nếu không chèn js thì mọi thứ bình thường, và ngược lại nếu add js vào thì thư mục form của mình biến mất. Nhờ các bạn hướng dẫn mình với
 

  <div class="tab">
    <button class="tabLinks" onclick="openForm(event, 'signIn')">sign in</button>
    <button class="tabLinks" onclick="openForm(event, 'signUp')">sign up</button>
  </div>
  <!-- Tab content -->
  <form action="#" target="_blank">
      <div id="signUp" class="tabContent">
        <fieldset>
          <legend>Sign up</legend>
            Tài khoản: <br>
            <input type="text" placeholder="Enter Your Name"> <br>
            Mật khẩu <br>
            <input type="password" placeholder="Enter Password">
            <br><br>
            <!-- submit và button -->
            <input type="submit">
        </fieldset>
      </div>
      <div id="signIn" class="tabContent">
        <fieldset>
          <legend>Sign In</legend>
            Họ và tên: <br>
            <input type="text" placeholder="Enter Your Name"> <br>
            Mật khẩu: <br>
            <input type="password" placeholder="Enter Your Password"> <br>
            Đăng nhập Email: <br>
            <input type="email" placeholder="Example:abc@gmail.com"> <br>
            Hoặc: <br>
            <input type="button" value="Đăng kí">
        </fieldset>
      </div>
  </form>
  <script>
    function openForm(event, formName) {
  //Declare all variables
  var i, tabContent, tabLinks;

  //Get all elements with class="tabContent" and hide them
  tabContent = document.getElementsByClassName("tabContent");
  for (i = 0; i < tabContent.length; i++) {
    tabContent[i].style.display = "none";
  }

  //Get all elements with class="tabLinks" and remove the class "active"
  tabLinks = document.getElementsByClassName("tabLinks");
  for (i = 0; i < tabLinks.length; i++) {
    tabLinks[i].className = tabLinks[i].className.replace(" active", "");
  }

  //Show the current tab, and add an "active" class to the button that opened the tab
  document.getElementsById(formName).style.display = "block";
  event.currentTarget.className += " active";

}
  </script>

 

1 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
nhatnguyen đã trả lời 2018-11-06 15:45:52

F12 thì thấy dòng này bị lỗi 

document.getElementsById(formName).style.display = "block";

thay đổi :

document.getElementsByID(formName).style.display = "block";

form mình vẫn thấy hiển thị bình thường

 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education