Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Truy vấn dữ liệu trong LinQ

chào mọi người.

em đang có bài tập làm web, nhưng trong quá trình làm  thì bị mắc ở chỗ đăng nhập=> lấy thông tin người đăng nhập ra để cho họ sửa

em đã lưu tài khoản và session rồi in ra được tên tài khoản rồi. giờ làm sao để lấy tất cả thông tin người dùng ạ.

ai giải ngố giúp em được không? 

cảm ơn cả nhà.em không biết sử lí làm sao nữa

3 câu trả lời Thêm câu trả lời

1
K9 đã trả lời 2018-03-11 01:50:05

asp.net mvc có sẵn đăng xuất đăngb nhập nha bạn.

còn lỗi nó báo là không có dữ liệu nên nó không lấy ra được

1
Ngọc Phạm đã trả lời 2018-03-13 14:22:29

Bạn thử cách này xem. Chúc bạn thành công!

string connectionString = @"Server=.\SQLDB;Database=DataTest;Integrated Security=True"; //chuỗi kết nối. Xem trong file Web.config
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      LoadData();
    }
  }
 
  private void LoadData()
  {    
    SqlConnection sqlConn = new SqlConnection(connectionString); 
    sqlConn.Open();
    DataTable dataTable = new DataTable();
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT Ten,TenDangNhap,MatKhau Convert(varchar,NgaySinh,103) [NgaySinh] FROM NguoiDung", sqlConn);
    adapter.Fill(dataTable);
    grvNguoiDung.DataSource = dataTable; //bind dữ liệu ra gridview
    grvNguoiDung.DataBind();
  }

 

0
GiangNhes đã trả lời 2018-03-11 09:23:30

Nhưng mà em đang mò webform anh ơi, em thấy web form nó dễ hơn MVC. giờ tìm bài hướng dẫn webform khó 

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education