Kteam Q&A Community

Cộng đồng hỏi đáp về các vấn đề trong lập trình, công nghệ thông tin.

1

Xóa cột là khóa chính và cũng là khóa ngoại của bảng khách trong sql server

Em có database thế này:

- Docgia (SOTHE, HOTEN, NGAYSINH, DONVI, HOC VI)

- Sach (MASACH, TENSACH, NHAXB, NAMXB, TACGIA, THELOAI)

- Doc (SOTHE, MASACH, NGAY)

Câu hỏi là: viết câu truy vấn xóa khỏi cơ sở dữ liệu thông tin về số thẻ 'DG4678'.

Em đã thử câu lệnh DELETE FROM Docgia WHERE SOTHE = 'DG4678' nhưng không xóa được, và nó báo là đây có liên qua tới khóa ngoại của bảng khác. Mong mọi người giúp đỡ em!!!

2 câu trả lời Thêm câu trả lời

2
Nguyễn Thái Hải đã trả lời 2018-04-13 20:12:36

Hoặc cũng có thể tìm hiểu cái gọi là cascade đi bạn

1
K9 đã trả lời 2018-04-13 19:16:36

bạn xóa thằng khóa ngoại đang dính tới khóa chính đó sạch sẽ rồi mới tiếp tục xóa khóa chính kia

Như bạn xóa 1 cái cây gồm gốc, nhánh, lá

Muốn xóa nhánh thì phải xóa lá

Muốn xóa gốc thì phải xóa nhánh => phải xóa lá trước

Câu trả lời của bạn

Bạn có thể trả lời câu hỏi này? Hãy chia sẻ nó cho mọi người.

Hủy bỏ hoặc

Chiến dịch

Kteam - Howkteam Free Education