Tìm kiếm

Tìm khóa học, bài học, câu hỏi, tài liệu.

*args và **kwargs trong Python là gì?

5.0 (1 đánh giá)
4.047 lượt xem 2020-03-07 16:41:27

Sử dụng Mixin tạo Media Query

5.0 (1 đánh giá)
1.258 lượt xem 2020-03-03 00:04:01

Code hoàn thiện navigation _icon

0.0 (0 đánh giá)
938 lượt xem 2020-03-02 23:22:18

Tổng kết Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
378 lượt xem 2020-04-04 11:51:31

Normal Equation cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
1.720 lượt xem 2020-03-04 16:26:13

Feature normalize và Gradient Descent cho multivariate problem

5.0 (1 đánh giá)
1.100 lượt xem 2020-03-01 17:11:18

Thuật toán Gradient Descent cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
2.999 lượt xem 2020-02-20 00:03:43

Hàm J(θ) cho Linear Regression

0.0 (0 đánh giá)
3.817 lượt xem 2020-03-04 21:09:01